محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm یکشنبه 20 فروردین 1396 07:00 بعد از ظهر نظرات ()

مردم در خیابان ولیعصر تهران با بوق زدن، شادی و ابراز احساسات خود از نتیجه به دست آمده در مذاکرات هسته ای در لوزان ابراز شادمانی می کنند.
جمعی از مردم نیز در خیابان اطراف وزارت خارجه حضور یافتند و با شعار "روحانی متشکریم" همراه با بوق خودروها شادی خود را نشان دادند.

ایران و گروه ۱+۵ بعد از روز‌ها مذاکرات فشرده در لوزان سوئیس، ساعاتی پیش از توافق میان خود خبر دادند

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19812-0_491

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-3_385

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-2_352

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-4_933

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-5_509

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-6_360

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-7_806

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-8_184

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای-شادی مردم پس از صدور بیانیه مشترک هسته‌ای.

19811-9_374

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

1

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

4

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

3

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

5

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

635636233853408220

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

shabnamnews14280369115

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

shabnamnews14280369103

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198077_581

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198078_866

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198079_877

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198080_605

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

2

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198071_486

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198072_549

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198073_805

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198074_189

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198075_199

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198076_960

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198067_555

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198068_647

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198069_943

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای

198070_117

جشن و پایکوبی مردم تهران پس از توافق هسته ای