محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm چهارشنبه 28 تیر 1396 08:38 قبل از ظهر نظرات ()
           اسامی نامزدان انتخابات شورای شهر که با تمام فعالیت های تبلیغاتی  کمتر از 100 رای داشتند./                                                                                                                                                                                                                                                                                       2155 _آقای حمیدرضا عباسی ارجمند نام پدر محسن دارای 99 رای 2156 _آقای غلامرضا كمالی رهبر نام پدر اكبر دارای 99 رای 2157 _آقای محمد بوالحسنی نام پدر امین الله دارای 98 رای 2158 _آقای محمدرضا خاموش چشم نام پدر محمود دارای 97 رای 2159 _آقای وحید كریم مقدم نام پدر عباس دارای 97 رای 2160 _آقای ساسان رمزی پور نام پدر ابراهیم خلیل دارای 97 رای 2161 _آقای حمیدرضا محمدیان دوگاهه نام پدر سبزعلی دارای 97 رای 2162 _آقای حمیدرضا پورحسینی نام پدر ابراهیم دارای 96 رای 2163 _آقای مجید معصومی اصفهانی نام پدر عباس دارای 96 رای 2164 _آقای عرفان خسرویان چم پیری نام پدر محمدرضا دارای 96 رای 2165 _آقای آرش غاروریانی نام پدر محمود دارای 96 رای 2166 _آقای منوچهر عباس زاده توری نام پدر غلامعلى دارای 96 رای 2167 _آقای فرشاد شهنی نژاد نام پدر عیدی محمد دارای 96 رای 2168 _آقای محمدحسین ابریشمی كاشانی نام پدر احمد دارای 96 رای 2169 _آقای مهدی فرشیدی نام پدر مهرداد دارای 95 رای 2170 _آقای علی حیات نیا نام پدر زرعلى دارای 95 رای 2171 _آقای امیررضا بیگ وردی نام پدر فضل اله دارای 94 رای 2172 _خانم عاتكه موسوی نسل خامنه نام پدر سیدعلی اصغر دارای 94 رای 2173 _آقای امیر صفاری طاهری نام پدر علیرضا دارای 94 رای 2174 _آقای احمد كهربائی نام پدر على اکبر دارای 93 رای 2175 _خانم مریم حسینخانی سیلاخور نام پدر عباس دارای 93 رای 2176 _آقای فرشاد سیدحسینی نوجوكامبری نام پدر سید رضا دارای 93 رای 2177 _خانم اعظم شكاری شهرك نام پدر حمید دارای 93 رای 2178 _آقای امیر حسین خانی اصل نام پدر رضا دارای 92 رای 2179 _آقای سیدعبدالمجید یحیوی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 92 رای 2180 _آقای محسن نوراله خانی نام پدر لطفعلی دارای 92 رای 2181 _آقای فرزان عرفان منش نام پدر اسمعلی دارای 91 رای 2182 _آقای نیما نامیان نام پدر كریم دارای 91 رای 2183 _خانم ایراندخت اكبری كره ناب نام پدر اسرافیل دارای 91 رای 2184 _آقای محمد غضنفری نام پدر علیرضا دارای 91 رای 2185 _آقای بهمن گل چین نام پدر جعفر دارای 90 رای 2186 _آقای حجت كرمانی نام پدر غلامحسین دارای 90 رای 2187 _آقای سعید حبیبی داویجانی نام پدر ناصر دارای 90 رای 2188 _آقای اكبر نقوی نام پدر على دارای 90 رای 2189 _آقای محمد پریشان مهجوری نام پدر علی اكبر دارای 89 رای 2190 _آقای سعید محمدحسینی نام پدر سلام اله دارای 89 رای 2191 _آقای محمدحسین معدنڃی نام پدر ابراهیم دارای 88 رای 2192 _آقای محمد طراقیان پور نام پدر شعبان دارای 88 رای 2193 _آقای محمدرضا رحمانیان نام پدر محسن دارای 88 رای 2194 _آقای شهاب پاك شكاراسطلخی نام پدر اسمعیل دارای 88 رای 2195 _آقای امین مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای 88 رای 2196 _آقای محمود محسنی راد نام پدر علی دارای 87 رای 2197 _آقای حسین بزله نام پدر احمد دارای 87 رای 2198 _آقای مرتضی عباسی نهوجی نام پدر جعفر دارای 87 رای 2199 _آقای حمید بشكوه نام پدر علیرضا دارای 87 رای 2200 _آقای سیدمنصور موسوی سوها نام پدر سید مسلم دارای 86 رای 2201 _آقای علی اصغر خوش بین نام پدر غلامعلى دارای 86 رای 2202 _خانم زهرا صفیاری جعفرآباد نام پدر نصرت دارای 85 رای 2203 _آقای حسین فیاضیان نام پدر علیرضا دارای 85 رای 2204 _آقای سیدمهدی موسی كاظمی محمدی نام پدر سید مرتضى دارای 85 رای 2205 _آقای علی سحری مقدم نام پدر کاظم دارای 84 رای 2206 _آقای علیرضا میرآبادی نژاد نام پدر علی دارای 83 رای 2207 _آقای حسین قدیانلو نام پدر صفر دارای 83 رای 2208 _آقای سیدسعید رأوفی نام پدر سیدعباس دارای 83 رای 2209 _آقای مهدی محمدی چاهكی نام پدر داود دارای 82 رای 2210 _آقای فوأد عرفانی نام پدر رضا دارای 82 رای 2211 _آقای محمدامین كیان ارثی نام پدر اسدالله دارای 81 رای 2212 _آقای علی مراد موسی پور نام پدر على جبار دارای 81 رای 2213 _آقای علیرضا میرزاهاشم چگنی نام پدر جهانگیر دارای 81 رای 2214 _آقای اكبر یعقوب زاده نام پدر حسین دارای 81 رای 2215 _آقای مجید فرخی حاجی آباد نام پدر معصومعلی دارای 80 رای 2216 _آقای داریوش داروئی نام پدر غلامرضا دارای 80 رای 2217 _آقای خسرو مرادحاصلی نام پدر علی اصغر دارای 80 رای 2218 _آقای علی میرزایان نام پدر حسین دارای 79 رای 2219 _آقای جواد مهرپورلایقی نام پدر علیرضا دارای 79 رای 2220 _خانم ربابه میرصمدی اشكلنی نام پدر محمد دارای 79 رای 2221 _آقای اكبر ملك زاده چالشتری نام پدر بهرام دارای 79 رای 2222 _آقای محسن یوسفی قصابسرائی نام پدر حسن دارای 78 رای 2223 _خانم فریده كول آبادی نام پدر غلامرضا دارای 78 رای 2224 _آقای حبیب اله تاجیك اسمعیلی نام پدر فتح اله دارای 78 رای 2225 _آقای داود غفاراف نام پدر محمد دارای 78 رای 2226 _آقای مرتضی داروئی نام پدر غلامرضا دارای 77 رای 2227 _آقای هادی شیری قوجه بیگلو نام پدر على دارای 77 رای 2228 _خانم قدسی فرهوش نام پدر على دارای 75 رای 2229 _آقای بابك برملائی نام پدر رحیم دارای 75 رای 2230 _آقای خسرو قاسمی كجانی نام پدر محمد دارای 75 رای 2231 _آقای محمود امامیان دهقی نام پدر سید مهدی دارای 74 رای 2232 _آقای مرتضی میانجیان نام پدر محمد باقر دارای 74 رای 2233 _آقای ناصر قزلگڃلی نام پدر ولی اله دارای 74 رای 2234 _آقای حمید كیوانی مجد نام پدر جعفر دارای 74 رای 2235 _آقای شهید جادری نام پدر جاسم دارای 73 رای 2236 _آقای اسماعیل غفارزاده نام پدر یدالله دارای 72 رای 2237 _خانم مهتاب صادقی خرم دشتی نام پدر محمد دارای 72 رای 2238 _آقای مهدی كریمی زنجانی اصل نام پدر محمود دارای 72 رای 2239 _خانم سیده اشرف نبوره نام پدر سیدجواد دارای 72 رای 2240 _آقای اسمعیل عباسی چالشتری نام پدر ابراهیم دارای 72 رای 2241 _آقای عباسعلی فضلی نام پدر محمدعلى دارای 72 رای 2242 _خانم سیده آزاده صفربگلو نام پدر سیدعلى دارای 71 رای 2243 _آقای رضا امین غفوری نام پدر حمید دارای 70 رای 2244 _آقای حسینعلی بنی شاه آبادی نام پدر على اکبر دارای 70 رای 2245 _آقای مهدی فرهنگی ونیق نام پدر بیوك دارای 69 رای 2246 _آقای شهریار حیدرآبادی نام پدر یداله دارای 69 رای 2247 _آقای مصطفی نصراصفهانی نام پدر عبدالحسین دارای 69 رای 2248 _آقای محمدرضا گلرنگ رهبر نام پدر حسن دارای 68 رای 2249 _آقای سعید اولادیان نام پدر محمود دارای 68 رای 2250 _آقای عمار مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای 67 رای 2251 _آقای حسین شمسیانی نام پدر اسدالله دارای 67 رای 2252 _آقای رضا سورانى یانڃشمه نام پدر عباسقلی دارای 65 رای 2253 _آقای وحید كیوانی مجد نام پدر جعفر دارای 65 رای 2254 _آقای جمشید بایرامی مرنی نام پدر شاه ویردی دارای 65 رای 2255 _آقای علی طاهری میرقائد نام پدر میرزاولی دارای 65 رای 2256 _آقای حسین گل صنم لو نام پدر على اکبر دارای 65 رای 2257 _آقای وحید درخش احمدی نام پدر سعید دارای 64 رای 2258 _خانم شهرزاد حیدرخدائی نام پدر رشید دارای 64 رای 2259 _خانم سعادت عارف پور نام پدر قهرمان دارای 63 رای 2260 _آقای علیرضا كرمی میرآبادی نام پدر محمدتقی دارای 63 رای 2261 _آقای منوچهر رضائی حاجی دهی نام پدر اسمعیل دارای 62 رای 2262 _آقای نصیر عظیمی زوارهء نام پدر مصطفى دارای 62 رای 2263 _آقای محمدعباس بیك نوه سی نام پدر جمشید دارای 61 رای 2264 _آقای جاوید قربان اوغلی نام پدر على بالا دارای 61 رای 2265 _آقای عبدالرضا اسدی قنبری نام پدر جعفر دارای 61 رای 2266 _آقای رجبعلی رحمتی گركانی نام پدر محمد دارای 61 رای 2267 _آقای داود علی بابائی قمی نام پدر محمد دارای 59 رای 2268 _آقای حمزه خامه چیان نام پدر محمدرضا دارای 59 رای 2269 _آقای آرش غلام نتاج نام پدر احمد دارای 59 رای 2270 _آقای بهروز بینشیان نام پدر اکبر دارای 58 رای 2271 _آقای ایمان جراح باشی نام پدر رضا دارای 57 رای 2272 _آقای ابراهیم خانیكی نام پدر حسین دارای 57 رای 2273 _آقای محمدمهدی انتشاری نام پدر حسن دارای 57 رای 2274 _آقای وحید اصفهانی آتش بیك نام پدر ناصر دارای 56 رای 2275 _آقای شهرام احمدی نیاتابش نام پدر رحیم دارای 56 رای 2276 _آقای ابوالحسن كتابی فرد نام پدر رحمن دارای 55 رای 2277 _آقای سیدسعیدرضا میرافضل نام پدر سید نعمت اله دارای 55 رای 2278 _آقای علی سیف پورابوالحسنی نام پدر على اکبر دارای 55 رای 2279 _آقای خدایار سعیدوزیری نام پدر پرویز دارای 54 رای 2280 _آقای محمد محمدحسنی نام پدر ولی اله دارای 53 رای 2281 _آقای حمیدرضا یحیوی حاجی آقا نام پدر اصغر دارای 53 رای 2282 _آقای علی نجفی نیازارع نام پدر آیت اله دارای 52 رای 2283 _آقای رضا معصومیان نام پدر محمد دارای 52 رای 2284 _آقای مهدی عرفانی امامی نام پدر علی دارای 52 رای 2285 _آقای امیرحسن شادنوش نام پدر نصرت الله دارای 52 رای 2286 _آقای مهدی فرهودی نام پدر محمود دارای 51 رای 2287 _آقای همایون كتیبه نام پدر حسینعلى دارای 50 رای 2288 _آقای سیدمهرزاد سرمدراد نام پدر میر حبیب دارای 49 رای 2289 _آقای محمد طهماسبی جورشری نام پدر حسن على دارای 48 رای 2290 _آقای مهرداد فریدطالب نیا نام پدر محمد دارای 46 رای 2291 _آقای بهمن صالحی جاوید نام پدر هاشم دارای 46 رای 2292 _آقای میرحسین فرهنگی نام پدر میرکریم دارای 44 رای 2293 _آقای امیرپیمان خسروی آزاد نام پدر مجید دارای 43 رای 2294 _آقای یحیی موافق قدیرلی نام پدر محمد دارای 41 رای 2295 _آقای مرتضی احمدی وشنوئی نام پدر مجید دارای 39 رای 2296 _آقای احمد پیراكند نام پدر داود دارای 38 رای 2297 _آقای شهاب الدین متاجی كجوری نام پدر شمس الدین دارای 38 رای 2298 _آقای امیرعلی زعیمی تل ماران نام پدر ولی دارای 38 رای 2299 _آقای محمد صمصام سخیراوی نام پدر عباس دارای 37 رای 2300 _آقای عبدالناصر میرچی نام پدر قنبر على دارای 34 رای 2301 _خانم نصرت ملاقاسم قمصری نام پدر ماشاالله دارای 34 رای 2302 _آقای حسین محمدابراهیم خان ابری نام پدر على دارای 33 رای 2303 _آقای علی نورابنجار نام پدر محمد دارای 33 رای 2304 _آقای داریوش محمدی تختمشلو نام پدر مراتب دارای 31 رای 2305 _آقای آرش گروئیان نام پدر عباسعلی دارای 28 رای 2306 _آقای مسعود محمودی لفوت نام پدر علی دارای 25 رای 2307 _آقای منصور صادقی مال امیری نام پدر علیار دارای 24 رای 2308 _آقای آیت اله رضائی نودهی نام پدر عزت اله دارای 23 رای 2309 _آقای امیررضا مروج فرشی نام پدر علی محمد دارای 21 رای 2310 _آقای مجید غفارخورزنی نام پدر مصطفی دارای 16 رای 2311 _آقای حسن مهرجردی نام پدر عبدالله دارای 10 رای اینك در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شكایات انتخاباتی می باشد. شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل كار یا سكونت و امضای شاكی یا شاكیان را داشته باشد. فرماندار شهرستان تهران