1394-1395

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب »

رتبهنامرتبهنام
1دانشگاه تهران6دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه تربیت مدرس7دانشگاه اصفهان
3دانشگاه شیراز8دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
4دانشگاه فردوسی مشهد9دانشگاه بوعلی سینا
5دانشگاه تبریز10دانشگاه کاشان

1394-1395

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه مطلب »

رتبهنامرتبهنام
1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی7دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
5دانشگاه علوم پزشکی مشهد10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

1393-1394

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران

ادامه مطلب »

رتبهنامرتبهنام
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج7دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد8دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز9دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب10دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل