محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 09:19 قبل از ظهر نظرات ()
عنوان مقاله: شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
شناسه (COI) مقاله: MCED02_113
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی نوری حامد - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گروه مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
یوسف بیگ زاده - استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران ،گروه مدیریت، واحد تبریزف دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاقحرفهای مهندسان ) اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی( میباشد. پژوهش حاضر، از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی و از نظر اجرا از نوع استقرایی و از نظر زمانی مقطعی است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، اعضای نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی و روش نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای مهندسان به تعداد 377 نفر و ضریب آلفای کرونباخ بری کل پرسشنامه )اخلاق حرفه ای0/956بدست آمده است. در تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و برای توصیف آماری اطلاعات به دست آمده به تناسب کمی و کیفیبودن آن، از توزیع فراوانی و پراکندگی و شاخصهای مرکزی استفاده شده است. پیش ازآنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها استفاده کرده- ایم. همچنین برای آزمون استنباطی دادهها؛ از آزمون آماری تیتک نمونهای برای فرضیهی کلی پژوهش، و از آزمون رگرسیون خطی ساده به روش همزمان برای فرضیههای فرعی پژوهش و برای رتبه بندی متغیرها و مولفهها از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها از بستهی نرمافزاری اسپیاساس استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مسئولیتپذیری، تعهد، عدالت، صداقت، اعتماد، بر ارتقاء اخلاق حرفه ای مهندسان تاثیر دارند. همچنین با اهمیتترین عوامل تاثیرگذار در ارتقاء اخلاقحرفهای مهندسان با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب اولویت شامل: اعتماد، صداقت و راستگویی، تعهد، عدالت، و مسئولیت پذیری می باشد

کلمات کلیدی:
اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری ، تعهد ، عدالت ، صداقت و راستگویی، اعتماد ، سازمان نظام مهندسیساختمان