محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm یکشنبه 6 خرداد 1397 04:03 بعد از ظهر نظرات ()
مهندس كیست؟ مهندس كسی است كه ابتكار به خرج میدهد، میآفرینـد و اختـراع میكند. یعنی هم آراینده، هم آفریننده و هم سازنده است. با گسترش مرزهای دانش مهندسی و ایجـاد تخصصـهای مختلـف، حوزه خدمات و مشاغل مهندسی بسیار وسیع گردیـده و مسـئولیت آنهـا سنگینتر شده است. با جمعبندی آرا و تعاریف مختلف میتوان دریافـت كه مهندسی، توانایی انسان در انتخاب، طراحی، برنامـهریـزی، راهبـری، آیندهسازی و نوآوری است. این توانایی در تولید غذا و سایر محصـولات كشاورزی و در طراحی، ساخت، تولید، بازسازی و نگاهداری دسـتگاهها، ابزارها، بناها، دادهها و كلیة نیازهای ابزاری جوامع انسانی بـا اسـتفاده و دگرگونسازی طبیعت بوده است. این فعالیتها باید با بهرهگیری از مـاده و انرژی و با پشتوانه آگاهی از علوم تجربی و انسانی و با توجه به حفاظت از محیط زیست و در راستای منافع جامعه جهانی انجام گیرد (1 .( بزرگترین دستاوردهای مهندسی در قرن بیستم فرهنگسـتان ملـی مهندسـی ایـالات متحـده آمریكـا (NAE (بـا همكاری اتحادیه انجمنهای مهندسی آن كشور بزرگتـرین دسـتاوردهای مهندسی در قرن بیستم را انتخاب كرده است. در سال 1999 ،این فرهنگسـتان از 60 انجمـن حرفـهای مهندسـی آمریكا خواست كه به كمك متخصصان خـود، بزرگتـرین دسـتاوردهای مهندسی قرن بیستم را اعـلام كننـد. ایـن مهندسـان در مجمـوع، 105 دستاورد را انتخاب كردند. ملاك اصلی انتخاب، تأثیر دستاورد مورد نظـر بر كیفیت زندگی بشر در قرن بیستم بود. جنگافزارها مـورد توجـه قـرار نگرفتند. كمیته انتخاب فرهنگستان ملی مهندسـی متشـكل از خبرگـان مهندسی در محافل علمی، بخش صنعت، دولـت و طیـف گسـتردهای از رشتههای مهندسی بود. این كمیته از میان 105 دستاورد معرفیشده، 48 مـورد را انتخـاب و گروهبندی كرد. برای مثال، نوآوریهای خاص ساخت پل و جاده در گروه «بزرگراهها» گنجانده شدند، و تراكتـور، كمبـاین و ماشـین شـخمزنـی مجموعاً در گروه «كشاورزی ماشینی» جـای گرفتنـد. ایـن گـروهبنـدی باعث شد كه تعداد دستاوردها به 28 مورد برسد. كمیته در دسامبر 1999 تشـكیل جلسـه داد و 20 مـورد را بـه عنـوان بزرگتـرین دسـتاوردهای مهندسی در قرن بیستم برگزی