علی محقق
 علی محقق | ۱ روز و ۱۱ ساعت پیش

پایان نوشته ات آغاز تکان دل است
درودتان
ادامه بده
با مطالعه
که مکثی نماند
حتی یک لحظه