/تغییر و تحول در سازمان انرژی اتمی/
خانیكی مشاور عباسی شد
قنادی رئیس شركت تماس شد
سخنگوی سازمان كنار گذاشته شد

سرویس: انرژی هسته‌یی
1390/03/31
06-21-2011
17:25:31
9003-20061: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: انرژی هسته‌یی

دكتر محمد قنادی به عنوان رئیس شركت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌یی ایران (تماس) منصوب شد.

به گزارش خبرنگار انرژی اتمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دكتر محمد قنادی كه پیش از این ریاست پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌یی كشور در سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت، به جایگاه سابق خود یعنی شركت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌یی ایران (تماس) بازگشت.

به گزارش ایسنا، همچنین گفته می‌شود تغییرات ساختاری و اداری دیگری پس از انتصاب فریدون عباسی به عنوان ریاست سازمان انرژی اتمی در این سازمان صورت خواهد گرفت.

همچنین مهندس رحیمیان رئیس دفتر شركت انرژی نوین با حفظ سمت به عنوان مدیر كل حوزه‌ی ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است و مهدی خانیكی كه پیش از این مدیر كل حوزه‌ی ریاست بود همزمان با بازنشستگی از این سازمان به مشاور ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است.

به گزارش ایسنا، فریدون عباسی در حال حاضر با حفظ سمت سرپرستی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌یی كشور را بر عهده دارد.

همچنین حمید خادم قائمی مدیر كل روابط عمومی و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با حكم فریدون عباسی از این سمت كنار گذاشته شده است و گفته می‌شود قرار است روابط عمومی سازمان در بخش دیگری ادغام شود.

به گزارش ایسنا، تغییرات دیگری در معاونت‌ها و شركت‌های زیر مجموعه‌ی سازمان انجام خواهد شد.